ALGEMENE VOORWAARDEN

Opgesteld 29 augustus 2022

Artikel 1 Definities

1.1. Praktijk NutrEATious: de eenmanszaak Praktijk NutrEATious, statutair gevestigd te Rijswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85718866.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Praktijk NutrEATious een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Praktijk NutrEATious voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van natuurvoeding- en leefstijladvies ten behoeve van het verminderen van klachten bij artritis psoriatica (waar nodig aangevuld met kindervoedingscoaching, toegepaste stressologie) op locatie of online coaching en/of door middel van een online cursus, het geven van voorlichting en workshops over natuurvoeding en de relatie tot ontstekingen en stress.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Praktijk NutrEATious en klant krachtens welke Praktijk NutrEATious de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Praktijk NutrEATious.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Praktijk NutrEATious worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.nutreatious.nl

Artikel 2 Offertes

2.1. Offertes van Praktijk NutrEATious zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

2.2. Praktijk NutrEATious zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Praktijk NutrEATious met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

2.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

2.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Praktijk NutrEATious het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

2.5. Praktijk NutrEATious behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Praktijk NutrEATious de opdracht gaat uitvoeren.

2.6. Alle door Praktijk NutrEATious gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.7. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Prakijk NutrEATious worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten als de locatie zich verder dan 5 kilometer buiten de praktijklocatie te Rijswijk bevindt. De vergoeding bedraagt €0,39 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

2.8. Praktijk NutrEATious behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

2.9. Praktijk NutrEATious is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

2.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Praktijk NutrEATious zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, workshop of welke overeenkomst dan ook, dan is Praktijk NutrEATious bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen

Artikel 3 Bepalingen

3.1. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Praktijk NutrEATious en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3.2. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

3.3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Praktijk NutrEATious zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

3.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 4 Gegevens en advies

4.1 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Praktijk NutrEATious verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/of specialist en/ of anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de eventuele producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is.

4.2 Alle door Praktijk NutrEATious gegeven adviezen en verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door Praktijk NutrEATious verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als Algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaatgarantie.

4.3. Alleen bij eerlijke en volledige informatie over de klant en zijn/haar uitdagingen, hulpvraag, kan Praktijk NutrEATious de klant de best mogelijke adviezen/coaching aanbieden of beoordelen dat de klant hulp nodig heeft die Praktijk NutrEATious niet kan aanbieden. Onjuiste of onvolledige informatie kan ook schade veroorzaken, waar Praktijk NutrEATious/Zsuzsi Farago geen aansprakelijkheid over kan nemen.

4.4. Om de adviezen/coaching tot een succes te maken, is het van belang dat de klant de adviezen en coaching zo veel mogelijk op volgt en tijdig aan de bel trekt als iets onhaalbaar blijkt. De verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de klant.

Artikel 5 Betaling/ Annulering

5.1. Na schriftelijk/mondeling akkoord op een offerte of aanmelding, dient de betaling per bankoverschrijving te geschieden ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet schriftelijk dienen te worden overeengekomen in de praktijkovereenkomst.

5.2. De betaling geschiedt vóór aanvang van het traject/consult middels een tikkie of een QR-code (zowel bij consulten op de praktijk als bij online of telefonische sessies). De klant ontvangt ten alle tijden een factuur via e-mail.

5.3 De genoemde betalingstermijnen in artikel 5.1 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de klant van rechtswege in gebreke is en het volledige bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden. Verrekening met (gepretendeerde) vorderingen van de klant op Praktijk NutrEATious is uitgesloten.

5.4. Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00. Indien Praktijk NutrEATious aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5. Praktijk NutrEATious is bevoegd haar prestatie op te schorten dan wel te beëindigen indien de klant niet aan een of meer van zijn/ haar (betalings-) verplichtingen voldoet. 

5.6. Annulering van een consult/dienst dient minimaal 24 uur vantevoren geannuleerd te worden. Bij niet tijdige annulering van een consult of dienst buiten de schuld van Parktijk NutrEATious om, zijn de kosten van dit consult of deze dienst door de klant volledig verschuldigd.

5.7. Geschiedt de annulering van een consult/dienst door Praktijk NutrEATious dan vervallen de kosten van deze voor de klant. 

5.8. Bij trajecten is er sprake van een non-refundable aanbetaling indien de klant in termijnen wenst te betalen. Dit bedrag is gelijk aan de eerste termijnbetaling. Dit bedrag wordt niet gerestitueerd indien het traject reeds aanvang heeft genomen. Aanvang staat gelijk aan ontvangst van het intakeformulier.

5.9. Bij annulering van een workshop of cursusprogramma door klant binnen 30 dagen voor de afgesproken aanvangsdatum van de opdracht wordt 100% van het voor die opdracht overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor Praktijk NutrEATious

6.1. Praktijk NutrEATious garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2. Praktijk NutrEATious spant zich in om de gegevens die Praktijk NutrEATious voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

6.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Praktijk NutrEATious met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

6.4. Praktijk NutrEATious is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

6.5. Praktijk NutrEATious zorgt voor een locatie waar de coaching, training of workshop kan plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de coaching, training of workshop op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Praktijk NutrEATious een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

6.6. Praktijk NutrEATious kan een sessie of de gehele behandeling/overeenkomst onmiddellijk beëindigen bij misdraging, bedreiging of geweld.

6.7. Indien tijdens het traject blijkt dat de hulpvraag van de klant een meer gespecialiseerde behandeling vereist, die Praktijk NutrEATious niet kan bieden, zal Praktijk NutrEATious de klant adviseren bij welke behandelaar de klant beter geholpen zou kunnen worden. In overleg kan derhalve de overeenkomst beëindigd worden of voortgezet met aangepaste behandeldoelen totdat de klant elders een passende behandeling kan starten.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen voor klant, herroepingsrecht

7.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

7.2. De klant dient Praktijk NutrEATious te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Praktijk NutrEATious onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Praktijk NutrEATious om verzoekt.

7.3. Indien in uitzondering op artikel 7.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk NutrEATious zijn verstrekt, heeft Praktijk NutrEATious het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

7.4. De klant stelt Praktijk NutrEATious steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar bankrekeningnummer.

7.5. Bij klachten over de door Praktijk NutrEATious geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Praktijk NutrEATious binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Praktijk NutrEATious één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

7.6 Er wordt geen garantie verleend op het resultaat van het complementair traject en de eventueel daarmee samenhangende producten.

7.7 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van het door de klant niet in acht nemen van de adviezen, aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik of onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden.

7.8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

7.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Praktijk NutrEATious mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

7.10. De in artikel 7.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

7.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Praktijk NutrEATious.

7.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

7.14. Praktijk NutrEATious kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Iedere overeenkomst tussen Praktijk NutrEATious en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Praktijk NutrEATious kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

8.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.

8.3. Indien praktijk NutrEATious onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 8.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €432,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag, dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Praktijk NutrEATious uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

 8.4. In aanvulling op artikel 8.3 is Praktijk NutrEATious dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: *de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: *de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Praktijk NutrEATious aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Praktijk NutrEATious toegerekend kunnen worden: *redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

8.5. Praktijk NutrEATious sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Praktijk NutrEATious geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Praktijk NutrEATious.

8.6. Praktijk NutrEATious is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

8.7. Klant vrijwaart Praktijk NutrEATious voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Praktijk NutrEATious.